[HM2] ustawienie wykresu rakeback i bonusy na starsach