[HM] Small Stakes License - Brak HUD i statystyk dla NL25 ZOOM