[inne] NoteCaddy Text.Notes: Аutomatyczne tworzenie notatek (vsHero)